Právo na odstúpenie

Storno podmienky pre predaj tovaru

Právo na odstúpenie

Máte právo zrušiť túto dohodu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď tovar prevezmete vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom.

On má. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte nás informovať (Leonidas Group sro, Haviezdoslavovo namastie 14, 81102 Bratislava, tel: 017663828933, fax: -, e-mail: Leonidas.limited@gmail.com) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto dohody. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie termínu stornovania stačí, aby ste poslali svoje oznámenie o tom, že svoje právo na stornovanie uplatňujete pred uplynutím lehoty na stornovanie.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto dohody, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (okrem iných nákladov, ktoré vyplývajú z výberu iného typu doručenia ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). okamžite a najneskôr do štrnástich dní od dátumu doručenia vášho oznámenia o ukončení tejto dohody. Pri tomto splácaní použijeme rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodlo inak; Za túto platbu vám nebudú v žiadnom prípade účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte okamžite vrátiť alebo nám ho okamžite vrátiť, v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o ukončení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Svoju položku môžete vrátiť a získate úplnú náhradu.

Stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť, iba ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Právo na odvolanie sa nevzťahuje na zmluvy na diaľku týkajúce sa dodávky zapečateného tovaru, ktorý je nevhodný na vrátenie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená.

Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.

O:

Leonidas Group s.r.o.

Haviezdoslavovo namastie 14

81102 Bratislava

Fax: –

E-mail: Leonidas.limited@gmail.com

Týmto (*) týmto odvolávame mnou uzavretú zmluvu (nami) (*) o kúpe nasledujúceho tovaru (*) / o poskytovaní nasledujúcej služby (*):

Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*):

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Adresa (adresy) spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je to uvedené na papieri):

Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite

Tieto storno podmienky boli vytvorené www.gepruefter-webshop.de a sú pravidelne kontrolované z hľadiska zákonnej bezpečnosti. V prípade varovania preberá webový obchod Geprüfter plnú zodpovednosť za vytvorené právne texty.